ابلاغ آیین نامه پژوهه 98

 

در راستاي تسهيل مقررات پژوهشي و ارتقاي كيفي فعاليت هاي پژوهشي آئين نامه طرح پژوهه سال 1398 مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت، اهم تغییرات در فهرست زیر آمده است:

فایل Pdf آیین نامه

موارد بهبود يافته از آيين نامه پژوهه 97 :

-فعاليتهاي مشمول هزينه كرد از محل پژوهه الف (به جز طرحهاي پژوهشي 1و 2) مي تواند از محل پژوهه ب نيز تا سقف مصوب هزينه گردد.

-به امتياز مقاله در 20 نشريه منتخب وزارتين، نشريات منتخب فدراسيون سرآمدان، و نشريات با نمايه  Nature Index، 20 درصد نسبت به JCR-Q1 اضافه گرديد.

-امتياز مقالات JCR-Q1 و JCR-Q2 بترتيب به 12 و 10 افزايش يافت.

- به 3 مقاله ارائه شده در هر همايش (كامل، چكيده مبسوط، چكيده) امتيازتعلق گرفت. اين تعداد مقاله قبلا 2 بوده است.

- حداقل امتياز رديف 17 جدول (تاليف يا تصنيف كتاب معتبر) از 3 به 4 افزايش يافت.

-امتياز فعاليت­هاي پژوهش و فناوري سه ساله اعضاي هيأت علمي انتقالي به دانشگاه فردوسي مشهد از ضريب 0.75 به 1 افزايش نموده است.

- اعتبار پژوهه اعضاي هيأت علمي جديد الاستخدام از 80 ميليون ريال به 100 ميليون ريال افزايش يافت.

-سقف اعتبار حمايتي طرح شماره 3 پايان نامه كارشناسي ارشد به 50 ميليون ريال (با موضوع نظري 20 ميليون ريال ) و سقف اعتبار حمايتي طرح شماره 3 رساله دكتري به 200 ميليون ريال (با موضوع نظري 50 ميليون ريال) افزايش يافت.

- سقف اعتبار حمايتي شركت در همايش هاي معتبر ملي و بين المللي داخلي (كنگره، كنفرانس، سمينار، كارگاه پژوهشي، ...) براي اعضاي هيات علمي در هر سال به  20 ميليون ريال افزايش يافته و بدون لحاظ سقف تعداد دفعات شركت مي باشد.

-سقف حمايت از شركت دانشجوي دكتري در همايش هاي معتبر داخل كشور براي مقاله ارائه شده تا سقف 8 ميليون ريال از محل پژوهه الف و يا ب افزايش يافت. (اين مبلغ ارتباطي به اعتبار متمركز 5 ميليون ريالي حمايت از شركت دانشجو دكتري در همايش هاي داخل كشور ندارد.)

- مشاركت در طرح هاي پژوهش و فناوري مشترك برون دانشگاهي داخل و خارج از كشور در قالب تفاهم نامه هاي همكاري تا سقف 50 ميليون ريال افزايش يافت.

- هزينه به كار گيري دستيار پژوهشي از بين دانشجويان دكتري (و دانشجويان ارشد ممتاز به تاييد شوراي (پژوهشي) دانشكده)جاري عضو هيات علمي، تا سقف 60 ميليون ريال ساليانه افزايش يافته(حداكثر 50 درصد پژوهه الف) و محدوديت سقف تعداد دانشجو حذف شد.

- هزينه هاي ويراستاري مقاله هاي چاپ شده به زبان انگليسي در نشريه هاي فهرست JCR  براي علوم انساني تا سقف 5 ميليون ريال افزايش يافت.

-در بخش امتيازات ويژه  كسب بالاترين _Index h  غير خودي و بيشتر از 8 در پايگاه  اسكوپوس جايگزين پايگاه WOS  گرديد.

-اعتبار اختصاص يافته به حمايت از شركت دانشجوي دكتري در همايش هاي معتبر بين المللي خارج از كشور براي مقاله ارائه شده، از محل پژوهه الف و ب تا سقف 50 ميليون ريال براي يك نوبت در طول مدت تحصيل تغيير نمود.

- اعتبار تشويقي راهنمايي دانشجوي دكتري غير ايراني در رشته هاي با زمينه هاي آزمايشگاهي تا سقف100 ميليون ريال و در رشته هاي نظري تا سقف20 ميليون ريال از امتياز ويژه به پژوهه ب منتقل گرديد.

-تسويه حساب طرح‌ پژوهشي شماره 1 منوط به چاپ و يا ارائه DOI معتبر براي رشته هاي علوم انساني الف و ب يك مقاله با نمايه برتر، و براي رشته هاي علوم محض و تجربي يك مقاله Q1 ,Q2  JCR  . تسويه حساب طرح پژوهشي شماره 2 منوط به چاپ  يا ارائه DOI معتبر و يا ارائه پذيرش معتبر يك مقاله علمي پژوهشي مي‌باشد.

- امتياز مقالات داراي نمايه تخصصي تائيد شده و مصوب كارگروه اعتبارسنجي دانشگاه به 3 تغيير كرد.

- مقاله‌ علمي پژوهشي داخلي مصوب وزارتين براي رشته هاي علوم نظري و تجربي به 2 تغيير كرد.

موارد جديد اضافه شده به آيين نامه پژوهه 98:

- در رشته هاي علوم انساني به تصحيح انتقادي متون و نسخ خطي تا سقف 5 امتياز تعلق مي گيرد.

- با توجه به بالابودن هزينه هاي توليد مقاله در بعضي از تحقيقات، اعتبار ويژه اي به نام "پژوهه (ج)" صرفا براي خريد مواد و خدمات آزمايشگاهي براي تحقيقات آزمايش بنيان و هزينه هاي ميداني براي تحقيقات ميداني در نظر گرفته مي شود. اين اعتبار منحصرا" بر مبناي مقالات رديف هاي 1 تا 4 (مقاله Q1-Q4 (JCR و با ضرايب زير محاسبه مي گردد:

مقاله آزمايش بنيان ((Experiment- Based حداكثر با ضريب 2/5 .

(اين مقالات با ضريب 1 در امتياز پژوهه الف نيز محاسبه مي شوند.)

مقاله مطالعات ميداني ( Field Studies) حداكثر با ضريب 5/.

(اين مقالات با ضريب 1 در امتياز پژوهه الف نيز محاسبه مي شوند.)

-اعضاي هيات علمي مامور به دانشگاه فردوسي مشهد مي توانند در سال اول ماموريت، از اعتبار پژوهه 50 ميليون ريال با رعايت مقررات استفاده نمايند.

- معادل ريالي هزينه هاي چاپ مقاله هاي  Q4 JCR  (حداكثر پنجاه درصد هزينه چاپ مقاله تا سقف معادل 500 دلار آمريكا) صرفا براي گروه هاي علوم انساني مشروط به چاپ آنلاين (و اخذ DOI) قابل پرداخت مي باشد.

-به چاپ كتب تخصصي تاليفي براي علوم انساني (الف و ب) و ترجمه اي براي علوم انساني ب تا سقف 20 ميليون ريال كمك مي شود.

- در بخش امتيازات ويژه موارد زير اضافه شدند:

1-كسب بالاترين استنادات (غير خودي بيشتر از 100) پنجساله در اسكوپوس در گروه آموزشي، معادل 15 درصد اعتبار پژوهه.

2-قرار گرفتن در فهرست فدراسيون سرآمدان كشور، معادل 15 درصد اعتبار پژوهه.