کارشناسان پژوهش و فناوری

شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
دكتر احمدرضا بهرامي 38802420

38802420

38802512

38763345 (نمابر)

414

معاونت پژوهش و فناوري

(معاون پژوهش و فناوري)
زهرا زواري 38802420 414

معاونت پژوهش و فناوري

(كارشناس و مسئول دفتر)
مهندس هادي محمدي 38802414 416

معاونت پژوهش و فناوري

(كارشناس ارشد  (
عصمت اميني 38802448 411

معاونت پژوهش و فناوري

(مسؤول حسابداري)
الهه زراعتي 38802453 412

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)
محمود تقي‌پور 38802419 411

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)
حسين رستمي 38802450 411

معاونت پژوهش و فناوري

(حسابدار)
محمد امین 38802416 410

معاونت پژوهش و فناوري

(مسئول امور هماهنگی و اداری)

 

 

 شماره تلفن هاي مدیریت پژوهشي

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

 

 نام و نام خانوادگي  شماره تلفن  شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
دكتر سید عبدالکریم سجادی   38802413

38802413

38802522

38763345 (نمابر)

 414

مديريت پژوهشي

(مدير ) 
 مهری قیاسی کاکائی  38802413  414

مديريت پژوهشي

(مسئول دفتر)
 زهرا مجدی  38802411  410

مديريت پژوهشي

(كارشناس)
مهندس قدير يوسف‌پور 38802486 410

 مديريت پژوهشي

(كارشناس)

مهندس هادی محمدی 38802414 410

مديريت پژوهشي

(كارشناس ارشد)

 

 

 شماره تلفن هاي مدیریت توسعه و انتقال فناوری

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

 

نام و نام خانوادگي شماره تلفن شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
امیر ملک زاده 38802492

38763347 (نمابر)

406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(مدیر)
محمدباقر يغمايي 38802420 406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(مسئول دفتر)
مهندس بهشيد عمراني  38802402  417

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(کارشناس)

 مهندس حامد ناجی  38802403 404

 مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(کارشناس ارشد)

 يوسف مشهدي 38802446  406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(کارشناس)

كاظم دوستعلي 38802404 404

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

(كمك كارشناس)

مهندس مجتبی صنوبری 38802405 406

مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

 (کارشناس)

 

شماره تلفن هاي مرکز رشد واحدهای فناور

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)

 نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي  شماره تلفن شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
 مهندس سيد حسين موسوي 38802406

38763348 (نمابر)

408

مركز رشد واحدهاي فناوري

(رئيس )
 حميدرضا نداف سنگاني 38802401

38802406

408

مركز رشد واحدهاي فناوري

(کارشناس)

 فاطمه سلطاني 38802402  409

مركز رشد واحدهاي فناوري

(کارشناس)

مهندس محمد امین 38802416 410

معاون مرکز رشد

 

 

شماره تلفن هاي مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)ام و نامخانوادگي

ام  نام خانوادگي 

شماره تلفن شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
 دكتر علي اكبر اكبري 38802492

38763347 (نمابر)

000

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(مدیر)
 غلام رضا قاسم پور 38802353 000

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(کارشناس)

محمد مهدي شمس 38802352  000

مدیریت کارآفريني و مالكيت فكري

(کارشناس)

 

 

شماره تلفن هاي مدیریت نشر آثار علمی

(چهار شماره سياه رنگ پس از 3880 شماره VOIP مي باشد)نام و نام خانوادگي 

شماره تلفن شماره اتاق

محل خدمت

(پست سازماني/ اجرايي)
دکتر حسین صابری 38802415

38802523

38836056 (نمابر)

408

مدیریت نشر دانشگاه

مصطفی قندهاری 38802412 120

کارشناس نشر

روشنک امیرزاده 38802488   416

 

مسئول دفتر نشر