آیین نامه پسا دکتری 96  
قرارداد پسادكتري
درخواست پذیرش در دوره پسا دکتری
آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری - شورای عتف  
مقررات مربوط به ترتیب و ترکیب نویسندگان مقاله  
ضرورت درج حمايت مالي در مقالات مستخرج از دوره پسا دكتري/ دانش آموختگان  
فرم گزارش کار پسادکتری  
آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسا دکتری وزارت  
قالب حمايتي پسا دكتري - بنياد ملي علم ايران    
پسا دكتري بنياد ملي نخبگان- طرح شهيد چمران    
پسا دكتري فدراسيون سرآمدان علمي كشور  

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها