نشست رئیس مرکز کالج دانشگاه فردوسی

با رئیس، معاون پژوهش و فناوری و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات

 

 

 

نشستی با حضور آقای دکتر ساعی (رئیس مرکز کالج دانشگاه فردوسی)، آقای دکتر رهنما (رئیس دانشکده) و آقای دکتر پیش‌قدم (معاون پژوهش و فناوری دانشکده) و تعدادی از استادان دانشکده روز شنبه به تاریخ 3/5/94 ساعت 9 صبح در اتاق شورای حوزه ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر رهنما مقدمه‌ای از آنچه در سال گذشته در دانشکده انجام شده است ارائه نمودند.

بعد از ایشان آقای دکتر پیش‌قدم پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کالج دانشگاه عنوان کردند.

سپس تعدادی از استادان دانشکده (خانم دکتر آباد، آقای دکتر مصطفوی، آقای دکتر فارسیان، آقای دکتر خوارزمی و آقای دکتر خوش‌سلیقه) پیشنهادات و سئوالاتی درباره کالج دانشگاه مطرح کردند که در پایان آقای دکتر ساعی پاسخ‌گوی سئوالات بودند و مطالبی به صورت جمع‌بندی از این نسشت را ارائه نمودند.

مـقرر شـد کــه تصمیمات به شکل شورایی در دانشکده ادبیات انجام گیـــرد تــا به سرعـــت دوره‌ها تــصویب شوند.

 

IMG college