برگزاری دومين همايش رويكردهاي ميان‌رشته‌اي

به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه

14 و 15 مهرماه  1394

دانشگاه فردوسی مشهد

LTLTS2 IA Conference