نمایش # 
مصوبه 94.03.27 شورای پژوهش و فناوری
مصوبه 94.07.22 شورای پژوهش و فناوری
مصوبه 94.08.03- شورای تحصیلات تکمیلی
مصوبه 94.10.01 نمایه های استنادی معتبر جهت چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله
مصوبه 94.12.24 کمیسیون تخصصی تحصیلات تکمیلی
مصوبه 95.04.15 کمیسیون تخصصی تحصیلات تکمیلی
مصوبه 95.04.23 شورای پژوهش و فناوری
مصوبه 88.03.16 - درج دو یا چند نشانی در مقاله
مصوبه 90.04.27 - چاپ مقاله در نشریه نامعتبر یا کم اعتبار BlackList
مصوبه 91/10/16- ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی در مقاله
مصوبه 91.12.19 - مقاله های منتشر شده در نشریه های Nature , Science
مصوبه 92.03.25 - چاپ مقاله در نشریه معتبر خارجی WhiteList
مصوبه 93.03.03 - ترتیب اسامی نویسندگان مقالات و نویسنده مسئول
مصوبه 93.03.17 - درج نشانی پست الکترونیک دانشگاه در مقالات و درج نشانی دانشگاه در کتاب
خلاصه مصوبات مرتبط با چاپ مقاله
مصوبه 87.01.18- درج صحیح نشانی دانشگاه در مقاله ها
مصوبه 93.07.08 - شرکت دانشجویان در همایش های داخلی
مصوبه 93.09.19- شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های داخلی
مصوبه 93.10.28 - دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی
ساماندهی حق التحقیق طرح های پژوهشی
هیأت ممیزه
هیأت رئیسه