هوالباقی 

بـا نهـایت تأسـف درگذشت مرحوم کارن نفر دانشجوی گروه زبان و ادبیـات انگلیـسی را به اطلاع می‌رساند، از درگاه خـداونـد متعـال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازمـاندگان صبر و اجر خـواستاریـم.


مدیریت، کارکنان و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی