دفترچه راهنمای رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام

شاخص ها و فرآیندها

خرداد 1386

مقدمه

در این راهنما، معیارها و فرآیندهای رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام شرح داده شده است. ابتدا یک نمای کلی از معیارها و شاخص ها و وزن هر یک، ارایه شده و سپس هر یک از آنها با جزییات بیشتری تشریح می گردند. برای رتبه بندی دانشگاه ها از 5 معیار کلی پژوهشی، آموزشی، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی استفاده می شود. این معیارها دارای شاخص هایی برای خود می باشند کههر یک از آنها دارای ارزش و وزن مخصوص به خود بوده که در نهایت با محاسبه آنها از اطلاعات خام دریافت شده از دانشگاه ها و اعمال وزن ها و محاسبه مجموع آنها طبق فرمولهایی، وضعیت دانشگاه ها از نظر رتبه بندی معلوم می گردد. در ادامه، ابتدای جدول نمای کلی معیارها و شاخص ها ارایه شده و سپس هر یک از آنها به طور جداگانه و با جزییات بیشتر تشریح می گردند.

معیار

شاخص

وزن

پژوهشی

(وزن کل : 50)

A1

کیفیت پژوهشی

15

A2

کارایی پژوهشی

15

A3

حجم پژوهش

8

A4

نرخ رشد کیفیت پژوهشی

5

A5

نرخ رشد کارایی پژوهشی

5

A6

امتیازها

2

       

آموزشی

(وزن کل : 35)

B1

اعضای هیات علمی دارای جایزه

6

B2

 (Highly cited researchers)اساتید پر استناد

استاندارد ISI

3

استاندارد OIC

5

B3

نسبت اعضای هیات علمی دارای مدرک Ph.D. به کل اعضای هیات علمی

4

B4

فارغ التحصیلانی که جایزه گرفته اند.

3

B5

فارغ التحصیلان پر استناد

استاندارد ISI

1

استاندارد OIC

2

B6

نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو

3

B7

نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

2

B8

نرخ رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی

3

B9

دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین المللی

3

       

وجهه بین المللی

(وزن کل:7)

C1

نسبت اعضای هیات علمی بین المللی به کل اعضای هیات علمی

2

C2

نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان

1

C3

نسبت اعضای هیات علمی دارای مدرک Ph.D. خارجی به کل اعضای هیات علمی دارای مدرک Ph.D.

1.5

C4

کنفرانسهای بین المللی

1.5

C5

همکاریهای بین المللی

تعداد برنامه های کاربردی

0.5

تعداد ذینفع ها

0.5

       

تسهیلات(امکانات)

(وزن کل: 3)

D1

سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو

1

D2

تعداد مجلات / نشریات دوره ای (چاپی یا الکترونیکی)

1

D3

تعداد موسسات / مراکز تحقیقاتی دانشگاه

1

       

فعالیت های اجتماعی-اقتصادی

(وزن کل: 5)

E1

درآمد قراردادها و مشاوره ها

2.5

E2

دوره های بازآموزی

1

E3

برنامه های کارآفرینی و ارتباط با صنعت

1

E4

تعداد مراکز رشد و شرکتهایspin-off

0.5

           

نحوه محاسبه رتبه هر دانشگاه

جدول فوق شاخصهایی که از طرف OIC برای رتبه بندی دانشگاهها درنظرگرفته شده به همراه وزن متناظر هریک را معرفی می کند.هدف این نکات فنی توضیح چگونگی محاسبه امتیاز هر یک از شاخصهای فوق وامتیاز نهایی بصورت عددی می باشد. امتیاز نهایی برای هر دانشگاه عبارتست از: مجموع امتیازات بدست آمده برای شاخصها.

فرمول (1)                                                            (وزن شاخص) * ( امتياز شاخص) = امتیاز نهایی

امتیاز همه شاخصها به جز، A4، A5 و B8 همیشه عددی مثبت است و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

 فرمول (2)                                                   بیشترین مقدار شاخص / مقدار شاخص * 100 = امتیاز شاخص

امتیاز شاخصهای A4، A5 و B8 که نرخ رشد را محاسبه می کنند، ممکن است مقداری مثبت یا منفی باشد.

اگر بیشترین مقدار شاخص مثبت باشد، ما کماکان از فرمول 2 استفاده می کنیم( در صورتی که حداقل یک دانشگاه نرخ رشد مثبت داشته باشد)، در غیر اینصورت (اگر همه دانشگاهها رشد منفی داشته باشند) ما باید از فرمول *2 استفاده می کنیم که مقداری منفی تولید می کند:

فرمول (*2)                                              کمترین مقدار شاخص / مقدار شاخص * 100-= امتیاز شاخص

شرح معیارها

نکات عمومی

I- طبق استانداردهای بین المللی، تنها مجلات دسته بندی شده توسط موسسه اطلاعات علمی (ISI) و مجلد توسط Science Citation Index (SCI) و Social Sciences Citation Index (SSCI) در شمارش مجلات چاپ و استناد شده، مورد استفاده قرار می گیرند.

برای هر مقاله چاپ شده، موسسه اعتبارات زیر را دریافت می دارد:

- برای شمارشگر نشریات: اعتباری معادل سهم آن مقاله

- برای شمارشگر استنادها: اعتباری معادل سهم مقاله برای هر استناد

سهم موسسه برای مقالاتی که بیش از یک مولف دارند، معادل نسبت تعداد مولفین وابسته به موسسه به تعداد کل مولفین می باشد.

مثال: اگر مقاله ای توسط 3 مولف تالیف و چاپ شود، 2 نفر از مولفین وابسته به موسسه موردنظر باشند، و اگر این مقاله 7 بار مورد استناد قرار بگیرد، در اینصورت موسسه مذکور برای این مقاله اعتباری معادل 3 / 2برای انتشار و اعتباری معادل 3 / 14= 3 / 2 * 7 برای استنادات دریافت می دارد.

II- عضو هیات علمی کسی است که در موسسه موردنظر، فعالیت آموزشی یا پژوهشی داشته، بصورت تمام وقت، پاره وقت یا قراردادی ( پایه قرارداد بیش از یک نیمسال) در موسسه مشغول فعالیت باشد. امتیاز هرترم برای یک استاد 2/1 است.

III- در همه موارد زیر، منظور از RKY سال رتبه بندی است. (برای امسال 2007 است)

معیارهای پژوهشی

شاخصهای مربوط به این معیار، میزان موفقیت دانشگاه در " تولید دانش" را ارزیابی می کند؛ اولین ماموریت از دو ماموریت مهم دانشگاه.

به دلیل نوسان تولیدات پژوهشی از سالی به سال دیگر، جهت تعدیل این نوسانات، برای محاسبه شاخصهای A1 تا A6 دوره های 3 ساله درنظر گرفته می شود.

اندازه گیری مقدار شاخص A1:

کیفیت پژوهشی

هدف این شاخص، ارزیابی کیفیت پژوهشهای انجام شده در مقایسه با میانگین کیفیت تحقیقات در جهان می باشد.

در سطح بین المللی پذیرفته شده است که کیفیت یک مقاله منتشر شده از طریق تعداد ارجاعات و استنادات آن قابل ارزیابی است.

جهت تعیین این شاخص، به طور معمول یکی از سه شاخص زیر درنظرگرفته می شود: شاخص ارجاعات 3 ساله، شاخص ارجاعات 5 ساله و شاخص ارجاعات 10 ساله.

ما در اینجا شاخص ارجاعات 5 ساله را در نظر می گیریم. بنابراین برای هر سال رتبه بندی RkY (2007) ما باید کیفیت پژوهشهای انجام شده در دوره های 3 ساله از RkY-5 تا RkY-3 (2004-2002) را ارزیابی کنیم.

بواسطه فرمول (2)، نیازی به تقسیم عبارت سمت راست تساوی زیر به مقدار مشابه در سطح جهان نیست. اما این "تصحیح مقیاس"، هنگامی که ما با نرخ رشد کیفیت پژوهشی (A4) سر و کار داریم، ضرورت می یابد.

==مقدار شاخصA1

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-5 تا RkY-1 برای مقالات منتشر شده در دورهRkY-5تاRkY-3

)

فرمول (3)

تعداد مقالات منتشر شده در دورهRkY-5تاRkY-3

مثال: برای رتبه بندی سال 2007، فرمول (3)به صورت زیر خواهد بود:

==مقدار شاخصA1برای سال 2007

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره 2002 تا 2006 برای مقالات منتشر شده در سال 2002 تا 2004

)

 

تعداد مقالات منتشر شده در سال 2002 تا 2004

اندازه گیری مقدار شاخص A2:

کارایی پژوهشی

هدف این شاخص، اندازه گیری کارآیی پژوهشی اعضای هیات علمی در دوره معین است.

 ==مقدار شاخص A2

(

تعداد مقالات منتشر شده دوره

RkY-3 تا RkY-1

)

فرمول (4)

(

میانگین تعداد اعضای هیات علمی در سال تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

             

مثال: برای رتبه بندی سال 2007، فرمول (4)به صورت زیر خواهد بود:

==مقدار شاخص A2 برای سال 2007

(

تعداد مقالات منتشر شده دوره

 2004 تا 2006

)

 

(

میانگین تعداد اعضای هیات علمی در سال تحصیلی

 2004/2003 تا 2006/2005

)

             

اندازه گیری مقدار شاخص A3:

حجم پژوهش

هدف این شاخص اندازه گیری حجم تولیدات پژوهشی اعضای هیات علمی است. مشابه شاخص A2، ما باید دوره های 3 ساله را درنظر بگیریم.

== مقدار شاخص A3

(

تعداد مقالات منتشر شده در دوره

RkY-3 تا RkY-1

)

فرمول (5)

اندازه گیری مقدار شاخص A4:

نرخ رشد کیفیت پژوهشی

این شاخص میزان پیشرفت در آنچه مربوط به کیفیت تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر است را اندازه گیری می کند.

محاسبه این شاخص از بقیه شاخص ها سخت تر است و ممکن است با بیش از یک روش محاسبه شود.

باتوجه به بحثهای فنی، باید از یکی از فرمولهای زیر (به ترتیب ارائه شده) استفاده شود. در اولویت اول باید فرمول (6a) مورد استفاده قرارگیرد، درغیر اینصورت فرمول (6b) و در نهایت فرمول (6c) مورد استفاده قرارگیرد.

ترتیب اولویت فوق جهت اندازه گیری هرچه دقیقتر پیشرفت میانگین کیفیت تولیدات پژوهشی اعضای هیات علمی موسسه انتخاب شده است.

برای استنتاج میانگین کیفیت پژوهشهای جهانی ( در محدوده OIC)، ما باید یک فاکتور مقیاس گذاری که در فرمول 3 حذف شده بود را تولید کنیم. اینجا هم، باید ترجیحا بسته به مواجهه با مشکلات فنی، ابتدا فاکتور مقایس گذاری جهانی و در اولویت دوم فاکتور مقیاس گذاری در محدوده OIC را به کارببریم.

== مقدار شاخص A4 (انتخاب اول)

(

تعداد ارجاعات مورد انتظار برای مقالات منتشرشده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-3 تا RkY-1

)

1

فرمول (6a)

تعداد ارجاعات مورد انتظار برای مقالات منتشرشده در سطح جهان (محدوده OIC)

 در دوره RkY-3 تا RkY-1

(

تعداد ارجاعات مورد انتظار برای مقالات منتشرشده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-6 تا RkY-4

)

تعداد ارجاعات مورد انتظار برای مقالات منتشرشده در سطح جهان (محدوده OIC)

 در دوره RkY-6 تا RkY-4

برای هر نشریه، تعداد ارجاعات مورد انتظار برای دادن اعتبار به موسسه موردنظر، از فرمول زیر محاسبه می شود:

ارجاعات مورد انتظار == (سهم موسسه از نشریه) x (امتیاز مجله(journal’s impact factor))

در صورت مواجهه با مشکلات فنی در محاسبه شاخص A4 از فرمول (6a)، از فرمول (6b) استفاده می شود.

== مقدار شاخص A4 (انتخاب دوم)

(

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-5  تا RkY-1 به مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-5 تا RkY-3

)

)

1

فرمول (6b)

تعداد مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-5 تا RkY-3

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-5  تا RkY-1 به مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-5 تا RkY-3

)

تعداد مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-5 تا RkY-3

(

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-10  تا RkY-6 به مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-10 تا RkY-8

)

)

تعداد مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-10 تا RkY-8

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-10  تا RkY-6 به مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-10 تا RkY-8

)

تعداد مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-10 تا RkY-8

در صورت مواجهه با مشکلات فنی در محاسبه شاخص A4 از فرمول (6b)، به دلیل نیاز به داده های 10 سال گذشته، از فرمول (6c) استفاده می شود.

== مقدار شاخص A4 (انتخاب سوم)

(

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-3  تا RkY-1 به مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-3 تا RkY-2

)

)

1

formula (6c)

تعداد مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-3 تا RkY-2

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-3  تا RkY-1 به مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-3 تا RkY-2

)

تعداد مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-3 تا RkY-2

(

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-6  تا RkY-4 به مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-6 تا RkY-5

)

)

 تعداد مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی موسسه در دوره RkY-6 تا RkY-5

(

تعداد ارجاعات رسیده در دوره RkY-6  تا RkY-4 به مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-6 تا RkY-5

)

 تعداد مقالات منتشر شده در سطح جهان (محدوده OIC) در دوره RkY-6 تا RkY-5

اندازه گیری مقدار شاخص A5:

نرخ رشد کارایی پژوهشی

این شاخص میزان پیشرفت در آنچه مربوط به کارایی تحقیقات اعضای هیات علمی است را در دوره 3 ساله اندازه گیری می کند.

== مقدار شاخص A5

مقدار شاخص A2 در سال RkY

 – 1

فرمول (7)

مقدار شاخص A2 در سال RkY-3

==

(

تعداد مقالات منتشر شده در دوره RkY-3  تا RkY-1

)

1

میانگین تعداد اعضای هیات علمی در سال تحصیلی RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

(

تعداد مقالات منتشر شده در دوره RkY-6  تا RkY-4

)

میانگین تعداد اعضای هیات علمی در سال تحصیلی RkY-7/RkY-6 تا RkY-5/RkY-4

اندازه گیری مقدار شاخص A6:

جوایز

در اینجا هم شمارش اعتبار بصورت کسری است. اگر موسسه ای در یک جایزه با موسسات دیگری سهیم باشد، تنهای کسری از اعتبار که سهم موسسه است، برای آن موسسه درنظر گرفته می شود.

== مقدار شاخص A6

(

تعداد جوایز تصویب شده در دوره RkY-3 تا RkY-1

)

فرمول (8)

معیارهای آموزشی

شاخصهای مربوط به این معیار، میزان دستیابی دانشگاهها به "نگهداری و انتشار دانش "، دومین ماموریت از دو هدف مهم دانشگاه را ارزیابی می کند.

اندازه گیری مقدار شاخص B1:

اعضای هیات علمی دارای جایزه

این شاخص درصد حضوراعضای هیات علمی برجسته را منعکس می کند. برای اینکه یک عضو هیات علمی کنونی / پیشین که برای موسسه اعتباری در حوزه این معیار کسب کند، باید جایزه ای در زمان وابستگی به این موسسه یا قبل از آن، دریافت کرده باشد.

== مقدار شاخص B1

(

مجموع اعتبارات بدست آمده بوسیله اعضای هیات علمی کنونی / پیشین دارای جایزه

)

فرمول (9)

اعتبار بدست آمده برای موسسه توسط اعضای هیات علمی کنونی/پیشین بستگی به مدت زمان سپری شده بعد از ترک موسسه دارد که وزن متناسب هر دوره در جدول زیر آمده است:

وابسته به موسسه در دوره

RkY تا RkY-5

1.0

 

وابسته به موسسه در دوره

RkY-11 تا RkY-15

0.4

وابسته به موسسه در دوره

RkY-6 تا RkY-10

0.7

 

وابسته به موسسه در دوره

RkY-16 تا RkY-20

0.2

جوایزی که در این شاخص در نظر گرفته می شود شامل جوایز بین المللی و جوایز OIC مانند،Nobel prize Fields medals, FAISAL, IDB, IAS, KHARAZMI, RAZI, ISESCO, TWAS و سایر جوایز بین‌المللی می باشد.

کمیته OIC در مورد معتبربودن سایر جوایز بین المللی تصمیم گیری خواهدنمود.

اندازه گیری مقدار شاخص B2:

اعضای هیات علمی پراستناد (Highly Cited researchers)

این شاخص نیز درصد حضوربرجسته اعضای هیات علمی را منعکس می کند. برای اینکه یک عضو هیات علمی کنونی / پیشین که برای موسسه اعتباری در حوزه این معیار کسب کند، باید در زمان وابستگی به این موسسه یا قبل از آن، پراستناد بوده باشد.

از آنجایی که تعداد پژوهشگران پراستناد تابع ISI در کشورهای جهان اسلام خیلی کم است ( در حال حاضر 4 نفر)، تصمیم گرفته شد، یک استاندارد OIC برای پژوهشگران پراستناد درنظرگرفته شود[1]B2 به دو شاخص تبدیل شد:. درنتیجه شاخص

  • شاخص B2a که به پژوهشگران پراستناد، طبق استاندارد ISI با وزن 3 از 8، اشاره می کند.
  • شاخص B2b که به پژوهشگران پراستناد، طبق استاندارد OIC با وزن 5 از 8، اشاره می کند.

امتیاز هر کدام از شاخص های B2a و B2b بطور جداگانه مطابق فرمول 2 محاسبه خواهدشد.

== مقدار شاخص B2a

(

تعداد اعضای هیات علمیپراستناد پیشین/کنونی، طبق استاندارد ISI

)

فرمول (10a)

== مقدار شاخص B2b

(

تعداد اعضای هیات علمیپراستناد پیشین/کنونی، طبق استاندارد OIC

)

فرمول (10b)

از آنجایی که تعداد اندکی پژوهشگر پراستناد وابسته به دانشگاه در حوزه OIC وجود دارد، وزن و محدودیت دوره زمانی سپری شده، در این شاخص لحاظ نمی شود. برای یک موسسه کافی است که برای دریافت اعتبار کامل، یک عضو هیات علمی پراستناد میهمان داشته باشد.

اندازه گیری مقدار شاخص B3:

اعضای هیات علمی دارای مدرک دکترا

این شاخص کیفیت آکادمیک اعضای هیات علمی را ارزیابی می کند.

 ==مقدار شاخص B3

(

تعداد اعضای هیات علمی دارای مدرک دکترا

 در سال تحصیلی RkY-2/RkY-1

)

فرمول (11)

(

تعداد کل اعضای هیات علمی

در سال تحصیلی RkY-2/RkY-1

)

اندازه گیری مقدار شاخص B4:

فارغ التحصیلان دارای جایزه

این شاخص کیفیت آموزش ارائه شده به دانشجویان پیشین را ارزیابی می کند.

 == مقدار شاخص B4

(

مجموع اعتبار بدست آمده توسط

فارغ التحصیلان دارای جایزه

)

فرمول (12)

جوایزی که در این شاخص مورد نظر هستند، مشابه شاخص B1 می باشد. درصورتی که موسسه‌ای، برندگانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا داشته باشد آنگاه برای هر مقطع به طور مجزا اعتبار دریافت می کند.

اعتبار بدست آمده توسط یک فارغ التحصیل بستگی به دوره دریافت مدرک دارد که وزن متناسب هر دوره در جدول زیر آمده است:

مدارک اخذ شده در دوره

RkY تا RkY-5

1.0

 

مدارک اخذ شده در دوره

RkY-11 تا RkY-15

0.4

مدارک اخذ شده در دوره

RkY-6 تا RkY-10

0.7

 

مدارک اخذ شده در دوره

RkY-16 تا RkY-20

0.2

مثال: برای رتبه بندی سال 2007، یک فارغ التحصیل که مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از یک موسسه در سال 1994 و 1998 دریافت کرده، اعتباری معادی 1.1 = 0.7 + 0.4 برای موسسه به همراه دارد.

اندازه گیری مقدار شاخص B5:

فارغ التحصیلان پراستناد

این شاخص نیز کیفیت آموزش ارائه شده به دانشجویان پیشین را ارزیابی می کند. در اینجا نیز، مانند شاخص B2، ما باید پژوهشگران HiCi را علاوه بر استاندارد ISI، طبق استاندارد OIC نیز درنظر بگیریم. شاخص B5 به دو شاخص تبدیل می شود:

  • شاخص B5a به استاندارد ISI با وزن 1 از 3 اشاره می کند.
  • شاخص B5b به استاندارد OIC با وزن 2 از 3 اشاره می کند.

امتیاز هر کدام از شاخص های B5a و B5b بطور جداگانه مطابق فرمول 2 محاسبه خواهدشد.

== مقدار شاخص B5a

(

تعداد فارغ التحصیلان پراستناد طبق استاندارد ISI

)

فرمول (13a)

== مقدار شاخص B5b

(

تعداد فارغ التحصیلان پراستناد طبق استاندارد OIC

)

فرمول (13b)

برای موسساتی که فارغ التحصیلان پراستنادی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا داشته باشند آنگاه برای هر مقطع به طور مجزا اعتبار دریافت می کند. مشابه شاخص B2، برای این شاخص وزن و محدودیت دوره زمانی لحاظ نمی شود.

اندازه گیری مقدار شاخص B6:

نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو

این شاخص، یک شاخص استاندارد برای ارزیابی کیفیت آموزش است.

== مقدار شاخص B6

(

میانگین اعضای هیات علمی در سال تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

فرمول (14)

(

میانگین تعداد کل دانشجویان در سال تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

اندازه گیری مقدار شاخص B7:

نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

هدف این شاخص اندازه گیری تلاش انجام شده توسط موسسه جهت ترقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.

== مقدار شاخص B7

(

میانگین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

فرمول (15)

(

میانگین تعداد کل دانشجویان در سال تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

اندازه گیری مقدار شاخص B8:

نرخ رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف این شاخص نیز اندازه گیری تلاش انجام شده در سالهای اخیر جهت ترقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. در این شاخص وزنی که برای دانشجویان دکترا اعمال می شود، بیش از وزن اعمال شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد است.

== مقدار شاخص B8

==

(

3* (تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در سالهای تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1)

+ 5* (تعداد دانشجویان دکترا در سالهای تحصیلی RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1)

)

1

فرمول (16)

(

3* (تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در سالهای تحصیلی

RkY-7/RkY-6 تا RkY-5/RkY-4)

+ 5* (تعداد دانشجویان دکترا در سالهای تحصیلی RkY-7/RkY-6 تا RkY-5/RkY-4)

)

اندازه گیری مقدار شاخص B9:

دانشجویان برنده المپیاده های بین المللی

این شاخص از طریق بررسی کارایی دانشجویان در المپیادهای بین المللی، کیفیت آموزش را ارزیابی می کند. المپیادهای مورد نظر این شاخص، المپیادهای بین المللی یا المپیادهایی هستند که در سطح وسیعی انجام می شوند.

تنها المپیادهای پیش از سال RkY موردنظر است.

==مقدار شاخص B9

(

مجموع اعتبار بدست آمده توسط دانشجویان دارای رتبه برتر در المپیادهای بین المللی

)

فرمول (17)

هر دانشجو بر اساس رتبه کسب نموده در المپیاد و مدت زمان سپری شده از المپیاد، امتیازی برای موسسه به همراه دارد. وزن متناسب رتبه و سال در جدول زیر آمده است.

رتبه در المپیاد

وزن

 

سال المپیاد

وزن

1

100%

 

RkY-1

100%

2

80%

 

RkY-2

80%

3

60%

 

RkY-3

60%

4

40%

 

RkY-4

40%

5

20%

 

RkY-5

20%

مثال: برای رتبه بندی سال 2007، اعتبار بدست آمده توسط دانشجویی که در المپیاد 2005 رتبه سوم را کسب نموده، معادل 0.48 = 0.6(رتبه) * 0.8(سال) می باشد.

وجهه بین المللی

به نظر می رسد که بین المللی بودن دانشگاهها حرکت مثبتی در جهت کیفیت آموزش، خروجی پژوهش، درک اجتماعی- فرهنگی و نهایتا اعتبار و خوشنامی دانشگاه است. بنابراین توافق شد وجود موارد زیر برای دانشگاه امتیاز محسوب شود: اساتید و دانشجویان بین المللی، اعضای هیات علمی که مدرک دکترای خود را از خارج از کشور خود دریافت کرده باشند و مشارکت در تعاملات بین المللی.

اندازه گیری مقدار شاخص C1:

اساتید بین المللی

== مقدار شاخص C1

(

میانگین تعداد اعضای هیات علمی بین المللی در سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

فرمول (18)

(

میانگین تعداد کل اعضای هیات علمی در سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

منظور از عضو هیات علمی بین المللی، فردی است که وابسته به دانشگاه بوده (بخش III مقدمات را ببینید) و متعلق به یکی از دو طبقه بندی زیر باشد:

  • فردی که دارای تابعیت خارجی بوده و حداقل به مدت یک نیمسال به طور تمام وقت در دانشگاه بوده باشد.
  • فردی غیر خارجی که حداقل به مدت یک نیمسال به طور تمام وقت در دانشگاه بوده ولیکن وابسته به دانشگاهی در خارج از کشور باشد.

اندازه گیری مقدار شاخص C2:

دانشجویان بین المللی

== مقدار شاخص C2

(

میانگین تعداد دانشجویان بین المللی در سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

فرمول (19)

(

میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

اندازه گیری مقدار شاخص C3:

اعضای هیات علمی داخلی دارای مدرک دکترا از خارج از کشور

== مقدار شاخص C3

(

میانگین تعداد اعضای هیات علمی داخلی دارای مدرک دکترا از خارجدر سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

فرمول (20)

(

میانگین تعداد کل اعضای هیات علمی داخلی دارای مدرک دکترا در سالهای تحصیلی

RkY-2/RkY-1 تا RkY-4/RkY-3

)

منظور از اعضای هیات علمی داخلی، افرادی است که در تعریف عضو هیات علمی بین المللی که در شاخص C1 مطرح شد، نمی گنجند.

اندازه گیری مقدار شاخص C4:

کارگاهها و کنفرانسهای بین المللی

== مقدار شاخص C4

(

تعداد کل کنفرانسها و کارگاههای بین المللی در سالهای RkY-1  تا RkY-3

)

فرمول (21)

منظور از کارگاه و کنفرانس بین المللی، کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه سازماندهی شده باشد و حداقل 5شرکت کننده از دانشگاههای خارجی در آن شرکت داشته باشند.

اندازه گیری شاخص C5:

تعاملات بین المللی

منظور از تبادلات برنامه های بین المللی، قراردهای رسمی بین دانشگاه موردنظر و یک موجودیت خارجی است که عملیاتی شده باشد. عملیاتی به این معنا که حداقل یک نفر(دانشجو یا عضو هیات علمی) در 3 سال گذشته ( RkY-3 تا RkY-1) از آن استفاده کرده باشد.

هدف این شاخص اندازه گیری کثرت تعاملات برنامه های بین المللی، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، می باشد. در نتیجه این شاخص به دو زیر شاخص C5a و C5b تبدیل می شود.

امتیاز هر کدام از شاخص های C5a و C5b بطور جداگانه مطابق فرمول 2 محاسبه خواهدشد.

==   مقدار شاخص C5a

(

تعداد کل تعاملات برنامه های بین المللی عملیاتی رسمی

)

فرمول (22a)

==   مقدار شاخص C5b

(

تعداد کل افرادی که از تعاملات برنامه های بین المللی عملیاتی رسمی در دوره RkY-3 تا RkY-1 استفاده کرده اند

)

فرمول (22b)

تسهیلات (امکانات)

امکانات هر دانشگاه نشان دهنده قدرت و قوت آن است. اما به دلیل گستردگی تعریف"امکانات" که محدوده ای از کتابخانه تا آزمایشگاه و خدمات مختلف به دانشجویان را دربرگرفته و درنتیجه تعیین کمیت بسیاری از آنها، نشدنی و یا دشتوار است. لذا در این مقایسه تنها شاخصهای قابل شمارش درنظرگرفته می شود.

اندازه گیری شاخص D1:

تعداد کتب به ازای هر دانشجو

== مقدار شاخص D1

(

تعداد کل کتب موجود در سال تحصیلی

RkY-2/RkY-1

)

فرمول (23)

(

تعداد کل دانشجویان در سال تحصیلی

RkY-2/RkY-1

)

در اینجا نسخه های مختلف از یک عنوان کتاب نیز جداگانه شمارش می شوند.

اندازه گیری شاخص D2:

نشریات و مجلات پژوهشی موجود

==   مقدار شاخص D2

(

تعداد کل مجلات و نشریات "مناسب" برای این شاخص

)

فرمول(24)

منظور از کلمه "مناسب" این است که آن مجله/نشریه بایستی در لیست[2]“World class” مجلات ISI وجودداشته و کپی چاپ شده یا دیجیتال مجموعه کامل مجلات باید برای حداقل 3 سال موجود باشد.

اندازه گیری شاخص D3:

موسسات و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

برای این شاخص، منظور از موسسه/ مرکز تحقیقاتی، موجودیتی است که برای تحقیق و پژوهش اختصاص یافته باشد.

==   مقدار شاخص D3

تعداد کل مراکز و موسسات تحقیقاتی

فرمول (25)

فعالیت های اجتماعی اقتصادی

در یک تعریف کلی، وظایف اصلی دانشگاه را می توان نگهداری، انتشار و تولید علم است. تغییر سریع اقتصاد عمومی و پویایی جامعه، نیازمند این است که آموزشهای مرتبط با جامعه باشد. بسیاری معتقدند که اولین مسئولیت دانشمندان و دانش پژوهان، ارتقای رفاه و آسایش جامعه است و هرچه دانشگاهها در این زمینه فعالتر باشند، آنگاه می توان ادعا نمود که اعتبار و عمومیت آن نیز بالا است. در این بخش معیارهای اجتماعی و اقتصادی دانشگاهها مورد بررسی و ارزیابی قرارمی‌گیرند.

اندازه گیری شاخص E1:

درآمدهای ناشی از قراردادها و مشاوره ها

== مقدار شاخص E1

(

میانگین درآمدهای حاصل از قراردادها و مشاوره ها در دوره RkY-3 تا RkY-1

)

فرمول (26)

میانگین کل بودجه دانشگاه در دوره RkY-3 تا RkY-1

اندازه گیری شاخص E2:

دوره بازآموزی

== مقدار شاخص E2

(

تعداد کل دوره های بازآموزی ارائه شده

در سال تحصیلی TkY2-/RkY-1

)

فرمول (27)

در اینجا منظور از دوره های بازآموزی، دوره های آموزشی مجازی یا حضوری با طول دوره حداقل دوهفته می باشد.

اندازه گیری شاخص E3:

برنامه های کارآفرینی و ارتباط با صنعت

این شاخص بر بررسی دوره های کارآفرینی نظردارد. هدف این دوره ها، آموزش نحوه تاسیس یک شرکت، نحوه مدیریت آن و ... به دانشجویان است.

== مقدار شاخص E3

 
 

(

تعداد کل دانشجویانی که از دوره های کارآفرینی در سالهای تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1 بهره برده اند

)

فرمول (28)

(

میانگین کل دانشجویان در سالهای تحصیلی

RkY-4/RkY-3 تا RkY-2/RkY-1

)

           

اندازه گیری شاخص E4:

تعداد مراکز رشد و شرکتهای spin-off

مراکز رشد و شرکتهای spin-off نقش مهمی در تجاری سازی نتیجه تحقیقات اعضای هیات علمی / فارغ التحصیلان دارند.

== مقدار شاخص E4

(

تعداد کل مراکز رشد

در دوره RkY-6 تا RkY-1

) + (

تعداد کل شرکتهای Spin-off

 در دوره RkY-6 تا RkY-1

)

فرمول (29)[1] پنجاه پژوهشگر پرمراجعه اول از OIC در 21 رشته (طبق دسته بندی ISI). پژوهشگران براساس تعداد مراجعات رسیده در دوره RkY-10 تا RkY-1 به مقالاتشان که در دوره RkY-10 تا RkY-1 منتشر شده رتبه بندی می شوند. با توجه به استاندارهای ISI برای Highly Cited researchers ، مراجعات بر پایه اعتبار کامل شمارش می شوند.

اشخاصی که در استاندارد ISI، Highly Cited researchers هستند، در استاندارد OIC نیز شمرده می شوند.

[2] آدرسهای زیر را ببینید:

http://scientific.thomson.com/mjl/

http://scientific.thomson.com/media/pdfs/sourcepub-journals/wos_ahci_a5020_final.pdf

http://scientific.thomson.com/media/pdfs/sourcepub-journals/wos_scie_a5021_final.pdf

http://scientific.thomson.com/media/pdfs/sourcepub-journals/wos_ssci_a5022_final.pdf

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها