به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه سازی حرکت دانشگاه های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقای ظرفیت توسعه فناوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده های فناور در جهت تولید نمونه اولیه، دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پایان نامه ها و رساله های دارای ایده های فناورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه و گرنت شکوفایی، براساس شرایط شیوه نامه حمایت می کند.

شیوه نامه اجرائی طرح جوانه

شیوه نامه اجرائی طرح شکوفایی

 

tarh javaneh

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی