مدیر پژوهشی دانشگاه
مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا حسین دخت
38802420 051

وبگاه شخصی
 
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر مهدی پناهی
38802400 051

وبگاه شخصی
 مدیریت نشر و کتابخانه مرکزی
سرپرست مدیریت نشر و کتابخانه مرکزی

دکتر مهدی کرمانی
38806504 051

وبگاه شخصی
 
مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دکتر علی دشتی
38802531 051

وبگاه شخصی
 مدیریت نوآوری
مدیر نوآوری

دکتر سیدعبدالمجید یوسف ثانی
38802534 051

وبگاه شخصی
 
 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها