مدیر پژوهشی دانشگاه

مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر محمد صال مصلحیان
38802413 051

وبگاه شخصی
مدیر پژوهش های کاربردی دانشگاه

مدیر پژوهش های کاربردی دانشگاه

دکتر مهدی پناهی
38802400 051

وبگاه شخصی

مدیر شبکه آزمایشگاهای دانشگاه

دکتر سیدعلیرضا وکیلی
38805736 051

وبگاه شخصی

رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

دکتر زهره عباسی
38806504 051

وبگاه شخصی

دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه

دکتر علی اکبر اکبری
38802352 051

وبگاه شخصی

مدیر نشر آثار علمی دانشگاه

دکتر حسین صابری
38802484 051

وبگاه شخصی

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه