مدیر پژوهشی دانشگاه
مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا حسین دخت
38802420 051

وبگاه شخصی
 
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر مهدی پناهی
38802400 051

وبگاه شخصی
مدیر مرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزی
مدیر مرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزی

دکتر بهروز مهرام
38806504 051

وبگاه شخصی
 
مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها
مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دکتر علی دشتی
38802531 051

وبگاه شخصی
سرپرست مدیریت نوآوری
سرپرست مدیریت نوآوری

دکتر سیدعبدالمجید یوسف ثانی
38802534 051

وبگاه شخصی
 
 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه