مدیر پژوهشی دانشگاه
مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا حسین دخت
38802413 051

وبگاه شخصی
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر مهدی پناهی
38802400 051

وبگاه شخصی
مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

مدیر شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دکتر علی دشتی
38802531 051

وبگاه شخصی

دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه

دکتر علی اکبر اکبری
38802352 051

وبگاه شخصی
 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه