شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
محمد علی رضوی 38802420
38763345 (نمابر)
414 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
زهرا زواری 38802420 414 مسئول دفتر/کارشناس
علی اکبر اکبری 38802352 215 دبیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه
بهشید عمرانی 38802402 405 مسئول امور اداری و هماهنگی
عصمت امینی 38802448 233 کارشناس مسؤول حسابداري
افسانه فیروزمند 38802453 232 کارشناس حسابداری
فاطمه ذوالفقاریان 38802419 407 کارشناس
زینب شیرزاد 38802446 407 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت پژوهشي

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
محمدرضا حسین دخت 38802522
38763345 (نمابر)
414 مدير
فاطمه نیک پور 38802413 417 کارشناس
هادی محمدی 38802414 409 معاون مدیر
هما کیانفر 38802486 417 کارشناس
مهرنوش منوچهری 38802487 416 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي اداره علم سنجي و اطلاع رساني علمي

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
زهرا مجدی 38802239 118 رئیس گروه
مينا فرج زاده 38802226 118 کارشناس
بهار قادري 38806505 118 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت نوآوری

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
سیدعبدالمجید یوسف ثانی 38802534
38763345 (نمابر)
411 مدير
راحله نیک بین 38802353 411 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
مهدی پناهی 38802492
38763347 (نمابر)
410 مدیر
كاظم دوستعلي 38802404 414 مسئول دفتر/ كمك كارشناس
بهشيد عمراني 38802402 405 کارشناس
مریم رفیع 38802497 404 کارشناس
حامد طلاچیان 38802403 404 کارشناس
ریحانه بهنام رسولی 38804268 406 کارشناس
مجتبی صنوبری 38802405 405 کارشناس
فهیمه اشرفی 38802275 404 کارشناس
فریده براتزاده پوستچی 38802257 406 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
دکتر علی دشتی 38802531 412 مدیر
سارا ناصرآرا 38802340 411 کارشناس
روستا 38802340 411 کارشناس

بازگشت به بالا

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها