شماره تلفن هاي معاونت پژوهش و فناوري

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
رضا لطفی 38802420
38763345 (نمابر)
414 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
زهرا زواري 38802420 414 کارشناس/مسئول دفتر
بهشید عمرانی 38802402 417 مسئول امور اداری و هماهنگی
تکتم صافدل دلوئی 38802363 411 مسؤول حسابداري
افسانه فیروزمند 38802453 411 حسابدار
فاطمه ذوالفقاریان 38802419 411 کارشناس توسعه منابع

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت پژوهشي

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
محمد صال مصلحیان 38802413
38763345 (نمابر)
414 مدير
فاطمه نیک پور 38802413 414 کارشناس/مسئول دفتر
هادی محمدی 38802414 410 معاون مدیر
زهرا مجدی 38802411 408 رئیس گروه علم سنجی
محمد امین 38802416 410 کارشناس
هما کیانفر 38802486 408 کارشناس
مهرنوش منوچهری 38802487 408 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن های مدیریت پژوهش های کاربردی

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
مهدی پناهی 38802492
38763347 (نمابر)
406 مدیر
علی اکبر اکبری 38802352 405 رئیس گروه مالکیت فکری
سید هادی ابراهیمی 38802417 401 رئیس گروه ارتباط علمی با جامعه
علیرضا سلیمی 388024467 401 رئیس گروه نو آوری
بهشيد عمراني 38802402 417 کارشناس
حامد ناجی 38802499 417 کارشناس
مریم رفیع 38802497 404 کارشناس
راحله نیک بین 38802353 118 کارشناس
حامد طلاچیان 38802403 404 کارشناس
ریحانه بهنام رسولی 38804268 404 کارشناس
مجتبی صنوبری 38802405 404 کارشناس
كاظم دوستعلي 38802404 406 كمك كارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مراکز رشد واحدهای فناور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
سيد حسين موسوي 38802456
38763348 (نمابر)
106 رئيس
محمد امین 38802416 410 معاون
مهناز کردی 38802351 118 کارشناس
سمانه رحمانی 38802401 107 کارشناس
صدیقه شهری 38802185 106 مسئول دفتر
مریم پارسا 38802406 108 کارشناس
مرتضی سعادتی 38802177 106 کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن هاي مدیریت نشر آثار علمی

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
دکتر حسین صابری 38802484 409 مدیر
روشنک امیرزاده 38802488 408 مسئول دفتر
مصطفی قندهاری 38802412 232 کارشناس
حمیدرضا نداف 38802399 232 کارشناس
مریم محمدی شاندیز 38802189 233 کارشناس
غلامرضا قاسمی 38802485 233 کمک کارشناس

بازگشت به بالا

 

شماره تلفن های مدیریت شبکه آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگیشماره تلفنشماره اتاقپست سازمانی اجرایی
دکتر سید علیرضا وکیلی 38802531 416 مدیر
منا جهانگیری خواه 38802498 416 کارشناس
سارا ناصرآرا 38802340 404 کارشناس

بازگشت به بالا

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه