رؤسای پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی

 

نام و نام خانوادگیدانشکدهتلفن voip
جواد انفرادی پژوهشکده هوا خورشید 38803333
سعید ملک زاده شفارودی پژوهشکده علوم گیاهی 338804800
حسام دهقانی پژوهشکده فناوری زیستی 38803795
حسین افخمی روحانی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 38804860
علی یوسفی پژوهشکده زیارت و گردشگری 38805192
بابک امین شهیدی پژوهشکده نفت و گاز 38805033
احد ضابط پژوهشکده فناوری هوایی 38804589
کامران داوری پژوهشکده آب و محیط زیست 38805719
منصور علی آبادیان مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی 38804046
محمود رضائی رکن آباد مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804372
آزاده ملک زاده شفارودی گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق کشور 38804051
ابوالفضل محمدزاده مقدم مرکز پژوهشی مطالعات فنی اقتصادی ایمنی جاده ای 38805026

بازگشت به بالا

 

معاونان پژوهش و فناوری دانشكده ها

نام و نام خانوادگیدانشکدهتلفن voip
محمد حسین عباسپور فرد معاون پژوهش و فناوري دانشكده كشاورزي 38804742
38805834
مهدی پناهی معاون پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي 38806007
38805173
محمد محسن زاده معاون پژوهش و فناوري دانشكده دامپزشكي 38803703
38805635
اميد ميرشمسي كاخكي معاون پژوهش و فناوري دانشكده علوم 38804006
38805517
کاظم خشیارمنش معاون پژوهشي و توسعه منابع دانشكده علوم رياضي 38806203
38805667
مسعود خوش سلیقه معاون پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني 38806709
38805238
مهدی صالحی معاون آموزشی، پژوهش و فناوری دانشكده علوم اداري و اقتصادي 38806301
38805331
حسام قبانچی معاون دانشكده حقوق و علوم سیاسی --
38805337
محسن نوکاریزی معاون پژوهشی و توسعه منابع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 38803553
38805890
سید رضا عطارزاده معاون پژوهشي و توسعه منابع دانشكده علوم ورزشي 38803452
38805412
محمد فرزام معاون دانشكده منابع طبيعي و محيط‌زيست 38804752
38805461
عباس اسمعیلی زاده معاون پژوهشی و توسعه منابع دانشكده الهيات و معارف اسلامي 38805913
38803851
جعفر طاهری معاون دانشکده معماری و شهرسازی 38806801

بازگشت به بالا

 

کارشناسان پژوهشی دانشكده ها

نام و نام خانوادگیدانشکدهتلفن voip
سيد وحيد قريشي مهندسی 38806023
پروين عابداني كشاورزي 38804631
مرضيه اسماعيل زاده دامپزشكي 38803713
زهرا رضا زاده دامپزشكي 38803709
مهرانه عبدالشاهي علوم 38804004
طاهره صادق النجاه علوم 38804005
الهام جعفری بجد علوم رياضي 38806216
علیرضا اعتضادی علوم رياضي 38806204
محمد فروغی الهيات و معارف اسلامي 38803893
محمدحسین همایونی راد علوم اداري و اقتصادي 38806353
مجتبی دهستانی علوم اداري و اقتصادي 38806322
علی اکبر مرادی حقوق و علوم سیاسی 38806328
محبوبه حسینی پژوهشکده مطالعات اسلامی 38804850
نجمه سوداگر پژوهشکده فناوری زیستی 38803797
قدیر یوسف پور علوم تربيتي و روانشناسي 38803685
اعظم صفري علوم ورزشي 38803472
فاطمه رحیمی منابع طبيعي و محيط‌ زيست 38804758
خديجه فاضلي كشوري معماري و شهرسازي 38806806
حميدرضا شرقي پژوهشكده علوم گياهي 38804809
محمد مهدی مطیعی مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 38804373

بازگشت به بالا

 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه