معاونت پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني در ادامه سلسله جلسات سخنراني علمي هفتگي خود سخنراني آقاي دكتر رضا پيش قدم را با عنوان «هوش مصنوعي CHAT GPT آموزش و پژوهش؛ فرصت ها و تهديدها» در تاريخ سه شنبه 1401/12/16 ساعت 10 در تالار فردوسي دانشكده برگزار ميكند.

«در اين سخنراني جديدترين مدل زباني مبتني بر هوش مصنوعي كه قادر به مكالمه بوده معرفي و كاركردهاي آن در حوزه آموزش و پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. دكتر رضا پيش قدم استاد گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد ضمن كار با اين چت بات، از فرصت ها و تهديدهاي مرتبط با آن سخن مي گويد.»

pishghadam

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه