به گزارش گروه علم سنجي و اطلاع رساني علمي مركز نشر، علم سنجي و كتابخانه مركزي دانشگاه، پيرو ارزيابي نشريات علمي دانشگاه ها توسط وزارت عتف ، تعداد 21 نشريه از نشريات دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب رتبه «الف» شدند. از اين ميان تعداد 5 نشريه با عناوين: جغرافيا و توسعه ناحيه اي، پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني، علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك، مهندسي عمران فردوسي و مهندسي متالوژي و مواد  براي اولين بار در طول انتشار در ارزيابي سال 1401  حائز دريافت رتبه «الف» شدند.  اين تعداد در ارزيابي سال 1400، 16 عنوان بوده است.

ساير نشرياتي كه  در ارزيابي سال 1401 داراي رتبه«الف» هستند عبارتند از:

Iranian Journal of Animal Biosystematics،

Journal of Cell and Molecular Research،

Journal of Research and Rural Planning،

اقتصاد و توسعه كشاوزي، آب و توسعه پايدار، آب و خاك، بوم شناسي كشاورزي، پژوهش هاي حفاظت گياهان ايران، پژوهش هاي زراعي ايران، پژوهش هاي علوم دامي ايران، جغرافيا و مخاطرات محيطي، زبان و ادبيات عربي، علوم باغباني، ماشين هاي كشاورزي، مطالعات زبان و ترجمه، نشريه پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران

پيش تر نيز نشريه «ماشين هاي كشاورزي» دانشكده كشاورزي موفق به كسب نمايه بين المللي Scopus و نشريه «مطالعات زبان و ترجمه» موفق به نمايه در Doaj شد.

 

Scientometrics LOGO removebg preview

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها