همانگونه كه استحضار داريد، به منظور ارتقاي سطح حمايت هاي مالي و معنوي هدفمند در پروژه هاي دانشجويان دوره دكتري (رساله دكتري PhD و تخصصي) و همچنين بهبود استانداردهاي تدوين، دفاع از پيشنهاده ها، نظارت بر مراحل اجراي رساله ها و ارتقاي بروندادهاي نمايه برتر مربوط، “دستورالعمل و شيوه نامه حمايت ويژه از رساله دكتري” قبلا تدوين و ابلاغ گرديده است. در اين راستا تا كنون دوره اول اجرايي گرديده است و دريافت درخواست ها براي دوره دوم امكان پذير مي باشد.  خواهشمند است دستور فرمايند متقاضيان استفاده از اين حمايت ويژه، درخواست هاي خود را جهت بررسي حداكثر تا  30 آبان ماه سال جاري به اين مديريت ارسال نمايند.

در اين راستا موارد ذيل يادآوري مي گردد:

- رساله هايي كه تاريخ تصويب پيشنهاده آن ها اول مهر 1399 به بعد باشد، مي توانند نامزد دريافت اين حمايت شوند.

- سطح (كمي و كيفي) دستاوردهاي ويژه مورد انتظار از رساله هاي حمايت شده، بايد از سطح دستاوردهاي متعارف رساله هاي استاد راهنماي اول بالاتر باشد.

- درخواست استفاده از حمايت، توسط نامه اتوماسيوني استاد راهنما از طريق مدير محترم گروه و آن معاونت محترم (پس از بررسي شرايط و بدون طرح در هرگونه شورا ) به اين مديريت صورت گيرد. در اين نامه بايد پيش بيني ميزان اعتبار مورد نياز (بر اساس دستورالعمل و شيوه نامه پيوست) و دستاورد ويژه ذكر شود و تصوير پيشنهاده مصوب (نسخه چاپي پيشنهاده از سامانه طرح شماره 3) ضميمه درخواست گردد.

يادآوري مي گردد، پذيرش دوره سوم در ارديبهشت ماه سال 1401 خواهد بود.

 فایل Pdf شیوه نامه

فایل Pdf دستورالعمل

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی