در راستاي نيل به اهداف بلندمدت چشم‌انداز علمي كشور و بهره‌گيري از ذخاير علمي دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور، «برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور» به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده‌هاي فناورانه به كشور، توسط مركز تعاملات بين‌المللي علم و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با همكاري‌ .... به‌عنوان يكي از "پايگاه تخصصي همكار" اجرا مي‌گردد تا در قالب حمايت از انجام طرح‌هاي علمي، پژوهشي و فناورانه همچون پسادكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين، تأسيس شركت نوپا، نظام وظيفه تخصصي و برگزاري سخنراني‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي، به ارتباط مؤثر متخصصان و مراكز علمي و فناوري برگزيده كشور ياري نمايد.

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمايت از همكار ی به عنوان اساتيد مدعو و معين)

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمایت از اشتغال)

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمایت از دوره پسادکتری)

جدول امتیاز بندی برای تسهیلات نظام وظیفة تخصصي

پیوست شماره1 جدول ارزیابی حمایتهای آموزشی پژوهشی، سخنرانی و کارگاه و فناورانه

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور(تسهیلات حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاهها ی تخصصی)

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمایت از فعالیت های فناورانه- تأسیس شرکتهای نوپا)

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمايت از دوره فرصت مطالعاتی)

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (حمایت در قالب انجام نظام وظیفه تخصصی)

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه