به اطلاع مي رساند با توجه به آغاز فرايند ارزيابي نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تغييرات و نحوه بررسي شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي 1401 در فايل ذيل قابل مشاهده و دانلود مي باشد. عوامل محترم فعال در نشریات می توانند از تاریخ 10 بهمن 1401 لغایت 10 اسفند 1401 با توجه به شاخص های اعلام شده در فایل پیوست، نسبت به ورود اطلاعات در خصوص نشریه مربوط به خود اقدام نمایند.

شیوه نامه امتیازدهی شاخص های ارزیابی نشریات - 1401

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه