با توجه به نزديك شدن به پايان سال 1401  و ضرورت برنامه ريزي براي پرداخت حق الزحمه پژوهشگران پسا دكتري و دستياران پژوهشي (دانش آموخته)، خواهشمند است استادان میزبان گزارش هاي تاييد شده خود را حداكثر تا  1401/12/16 به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. بديهي است درخواست هاي دريافت شده بعد از اين تاريخ در سال 1402 قابل پرداخت خواهد بود.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه