براساس اطلاعيه ايرانداك از بامداد روز يكشنبه 21 اسفندماه 1401 به دليل به روز رساني، درخواست هاي جديد در سامانه هاي پيشينه پژوهش و همانندجو پذيرش نخواهد شد. مقتضی است چنانچه مواردي فوري و ضروري است، قبل از تاريخ مذكور انجام شود.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه