گواهی شرکت در کارگاه اخلاق زیست-پزشکی ، برای کلیه افرادی که در امتحان مورخ 1401/12/25 شرکت کرده و حد قبولی نمره را کسب نموده اند، صادر گردیده و در لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

 گواهی شرکت در کارگاه اخلاق زیست-پزشکی

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه