بدين وسيله مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ كميسون تحصيلات تكميلي دانشگاه، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

- ارزشيابي پارساها مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد موضوع سقف نمره بدون دستاورد حذف شود و نمره نهايي توسط هيات داوران از ۲۰ لحاظ شود. اين مصوبه براي  پارساهايي كه از تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به بعد دفاع نهايي مي نمايند، اجرايي مي باشد. بديهي است چاپ يك مقاله علمي پژوهشي معتبر براي صدور مجوز دفاع رساله دكتري الزامي است.

 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها