قوانین و مقررات مربوط به مقالات
مصوبه 1401/05/25 كميسيون تحصيلات تكميلي/ مقاله معتبر دانشجويان بين المللي علوم انساني  
مصوبه 1400/03/12 شورای پژوهش و فناوری/ آخرین مقررات ترکیب و ترتیب نویسندگان مقاله  
مصوبه 98/07/02 کمیسیون تحصیلات تکمیلی/ افزایش یا کاهش نویسندگان مقاله  
مصوبه 96/05/31 کمیسیون تحصیلات تکمیلی  
مصوبه 95/04/23 شورای پژوهش و فناوری/ مقاله مرتبط با فرصت تحقیقاتی دانشجوی دکتری  
مصوبه 95/04/15 کمیسیون تحصیلات تکمیلی  
مصوبه 94/08/03 شورای پژوهش و فناوری  
مصوبه 94/07/22 شورای پژوهش و فناوری  
مصوبه 94/03/27 شورای پژوهش و فناوری  
درج صحیح نشانی دانشگاه در مقاله ها  
درج نشانی پست الکترونیک دانشگاه در مقالات و درج نشانی دانشگاه در کتاب  
ترتیب اسامی نویسندگان مقالات و نویسنده مسئول  
ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی در مقاله  
درج دو یا چندنشانی در مقاله  

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها