آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته در واحدهای پژوهشی

دستورالعمل مربوط به اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

 

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه