کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی در پژوهشهای زیست پزشکی ،تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان ، پژوهشگران ، حامیان مالی ، کار فرمایان ، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت ، مشاوره اخلاقی ارائه داده ، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ، ملی و بین المللی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی ،جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده ،در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت می کند

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه