نحوه پرداخت پژوهانه راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

حق الزحمه داوری رساله/ پایان نامه

دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی ومشاوره پایان نامه و رساله

موارد اصلاحی آیین نامه ظرفیت

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه