هسته های پژوهشی کوچکترین واحد پژوهشی درون دانشگاهی است که در زمینه تخصصی معین و به منظور تقویت فعالیت های پژوهش و فناوری مرتبط با دستگاه های اجرایی خارج از دانشگاه با اعضای هیات علمی مرتبط و یا وابسته به آن تخصص فعالیت هایی را در درون و یا برون سازمان انجام می دهند.
هسته‌های پژوهشی

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها