مدیر پژوهشی دانشگاه

مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا حسین دخت
38802522 051

وبگاه شخصی
 

مدیران پژوهش و فناوری از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگیابتدای تصدیانتهای تصدی
دکتر محمد باقر شریفی ۱۳۷۰ ۱۳۷۱
دکتر سید علی مرتضوی ۱۳۷۱ ۱۳۸۱
دکتر جمشید درویش ۱۳۸۱ ۱۳۸۲
دکتر محسن دانش مسگران ۱۳۸۲ ۱۳۸۵
دکتر علی مقیمی ۱۳۸۵ ۱۳۸۸
دکتر مهرداد مهری ۱۳۸۹ ۱۳۹۵
دکتر عبدالکریم سجادی ۱۳۹۵ ۱۳۹۷
دکتر محمد صال مصلحیان ۱۳۹۷ 1401
دکتر محمدرضا حسین دخت ۱401 تاکنون

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

science

ستاد استانی سال بین المللی علوم پایه