الف) نشريه داخلي: 

   نشريه معتبر داخلي، نشريه‌اي است كه از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار علمي كسب نموده باشد  . 

 ب) نشريه خارجي: 

   نشريه معتبر خارجي، نشريه‌اي است كه  در يك  پايگاه استنادي معتبر بين‌المللي WOS-Core Collection يا Scopus  نمايه شده باشد و  در عين حال در فهرست نشريه‌هاي نامعتبر خارجي قرار نداشته باشد. 

-  دسترسي به نشريه هاي WOS-Core Collection و Scopus  از طريق وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني vpr.um.ac.ir امكان پذير است.

 -  نشريه معتبر خارجي كه در فهرست JCR  قرار گرفته باشد داراي امتياز پژوهشي بيشتري بوده و تأكيد مي گردد انتخاب اين نشريه ها در اولويت قرار گيرد.

scientometrics

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

support

تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها